Privacy Statement

Algemeen

Vital 2 Perform, gevestigd aan Woudmeer 18 te Houten, dienstverlener op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, teamontwikkeling, leiderschap en coaching maakt gebruik van persoonsgegevens van opdrachtgevers.

Simon Peijnenborgh is verantwoordelijk als Functionaris Gegevensbescherming van Vital 2 Perform. Hij is te bereiken via simon@vital2perform.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel

Vital 2 Perform verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Van elk project en elke kandidaat worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van de vragenlijsten-applicatie.

In deze persoonsregistratie staan drie typen gegevens:

  • Stamgegevens van opdrachtgevers (zoals de naam)
  • Stamgegevens van kandidaten (zoals naam, geslacht en email adres)
  • Variabele gegevens over kandidaten (zoals resultaten van vragenlijsten, inclusief privacygevoelige informatie over de situatie op het werk en privé)

Vital 2 Perform verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel:

– Het distribueren, invullen en verwerken van vragenlijsten ten behoeve van verschillende projecten. Dit zijn projecten van je werkgever.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens en antwoorden op de vragenlijsten die wij verwerken worden opgeslagen in onze computersystemen. Daardoor kunnen er rapportages worden gemaakt aan de hand van diezelfde gegevens.

Passwords en strakke procedures reguleren de toegang tot deze informatie. Het systeem is verder niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of op een andere manier worden ingezien en/of gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Vital 2 Perform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien de aard van vragenlijsten en daaruit volgende onderzoeken is de bewaartermijn gekoppeld aan de looptijd van elk individueel project. Zodra het in het kader van een project niet langer nodig is om persoonsgegevens te bewaren zullen de stamgegevens worden verwijderd. Hierdoor is het niet langer mogelijk om andere aanwezige informatie (zoals variabele resultaten) te koppelen aan personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vital 2 Perform verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Byelex Multimedia Products BV is verantwoordelijk voor deze verwerkingen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

Wie mag gegevens inzien?

In principe mag alleen jij en de mensen die zich met de analyse van de vragenlijsten bezighouden je persoonsgegevens en resultaten inzien. Hier heb je middels een akkoord in de applicatie voor de vragenlijsten dan ook toestemming voor gegeven. Verder is niemand geautoriseerd om je gegevens in te zien. De informatie die de werkgever ontvangt bevat in geen geval medische informatie. Rapportages zijn dusdanig opgesteld dat deze nimmer tot een persoon zijn te herleiden.

Kan ik informatie over mezelf inzien?

Natuurlijk kun je informatie over jezelf inzien. Als je wil weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens over je zijn verstrekt in het kader van de vragenlijsten dan kun je hiervoor inzage vragen in je dossier. Vanzelfsprekend is alleen je eigen dossier inzichtelijk. Net als jouw privacy is die van anderen ook beschermd.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Simon Peijnenborgh, simon@vital2perform.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vital 2 Perform zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkdagen, op jouw verzoek reageren.

Vital 2 Perform wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Vital 2 Perform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met simon@vital2perform.nl.